Göran Malmqvist som lärare

Budet om Göran Malmqvist bortgång i 95 års ålder når oss i en tid då relationerna mellan Sverige och Kina nått ett lågvattensmärke. Men få har gjort så mycket för att introducera äldre och samtida kinesisk kultur i vårt land, inte minst genom den långa raden av översättningar. 

Göran Malmqvist var min första lärare i kinesiska. Han var också min handledare när jag var doktorand. Till hans minne har jag gjort ett par utdrag ur mina memoarer ”Pionjär och veteran. 50 år med Kina”:

Tidens vänsterradikala anda mot slutet av 1960-talet visade sig bland annat på Institutionen för östasiatiska språk i Stockholm. De flesta av oss studenter var intresserade av det samtida Kina, till skillnad från den tidigare generationen som fokuserat på den klassiska kulturen. Vi lyckades övertala vår professor Göran Malmqvist att även låta oss läsa de aktuella texterna från kulturrevolutionen. 

Professorn uthärdade. Det var inte så att han var emot att vi skulle lära oss modern tidningskinesiska, men det var nog lite väl torftigt för en språkälskare att ta ut satsdelar i tidningsrubriker som ”Tag ett fast grepp om klasskampen vid insättningar och uttag på banken”.

Att ta ett sådant grepp kunde i praktiken innebära att ansvarsfulla kamrater på banken manade en gammal dam att vara sparsam när hon tog ut ett större belopp till sonens bröllop. Det fick professorn och vi lära oss när vi tog oss igenom artikeln i partiets teoretiska tidskrift Röda Fanans andra nummer 1971. Kamraterna på banken ansåg att det var kapitalistiskt tänkande att slå på stort vid bröllop. 

Jag lyssnade intensivt på satsmönstren som vår professor och hans fru Ningtsu läst in på band. Göran Malmqvist har oförtrutet missionerat om att kinesiska inte är svårt. Språket har en enkel formlära. Kineserna använder inte ändelser eller böjningar och sällan tempus. Det går förvånansvärt bra ändå, kan vi tycka som kämpat med de indogermanska språkens alla komplikationer.

Däremot är satsläran eller syntaxen desto viktigare, alltså hur ord sätts ihop till satser och meningar och hur det ibland skiljer sig från vad vi gör. Orden eller grupperna av ord är som färdiga byggbitar som måste sättas in på exakt rätt ställe. Därför var det så bra att gnugga de 120 satsmönster som Göran Malmqvist samlat. Min dåvarande hustru hörde mig till och med prata kinesiska i sömnen, och det var troligen satsmönstren. De sitter än i dag. Jag kan tappa bort ord, men aldrig hur meningarna ska konstrueras från fall till fall. 

Satsmönstren började med enkla meningar som Ta gao (Han är lång) eller Ni mang ma(Är du upptagen?) Det senare kan förresten lika gärna uttryckas som Ni mang bu mang(Är du upptagen inte upptagen?). Följande sats är bara ett litet exempel på speciella sätt att bygga meningar som vi elever bara måste nöta in: Ta xiede hao bu hao. (Ordagrant: Hans skrivande bra inte bra? Eller fritt översatt: Skriver han bra?) 

Sedan var det bara att trava på med fler och lite mer komplicerade satsmönster. Fortfarande kan meningar som Zhe tiao lu bei diren jieduan le(Den här vägen är avskuren av fienden) oförmedlat poppa upp i hjärnan. Eller: Nandao ta ba qian yongwanle ma(Har han verkligen gjort slut på alla pengar?)   

Till höjdpunkterna hörde Göran Malmqvists undervisning i klassisk kinesiska – trots våra krav på samtida maoistiska texter. Han gick bland annat igenom dialogerna med filosofen Meng Zi, eller Mencius, från cirka 300 år före vår tideräkning. Melodiskt och tonande läste Malmqvist högt för oss, för att sedan plocka sönder det strama språket i sina beståndsdelar. Han förmedlade skönheten i den klassiska kinesiskan och den höga status som det skrivna ordet fick mycket tidigt. 

Jag ska nu återge de allra första meningarna på klassisk kinesiska ur Meng Zi, därpå Göran Malmqvists översättning av första stycket av den berömda texten. Men för att underlätta läsarens förståelse av den forntida språkformen sammanfattar jag textens början i modernt språkbruk: Det handlar om att mästaren Mencius besöker kungen Hui av riket Liang. Kungen är imponerad av att Mencius tillryggalagt motsvarande 50 mil, 1 000 li, för att söka upp honom. Då måste han väl komma med extra goda råd som kan gynna kungens rike?

Här följer den klassiska texten från den gamle mästaren:

Meng Zi jian Liang Hui wang. Wang yue: Sou, bu yuan qian li er lai…

Mäster Meng besökte Kung Hui av Liang. Kungen sa: ”Gubbe icke anse avlägsen tusen li kommer du hit, ska du då också ha det varmed du kan gagna mitt rike månne?”

Mäster Mengsvarade och sa: ”Ers majestät varför nödvändigtvis tala om gagn? Det finns ju också godheten till nästan och rättrådigheten, och därmed är det nog. Ers majestät säger: Varmed kan jag gagna mitt rike? Stormännen säger: Varmed kan jag gagna mitt hus? De lägre frälsemännen och de många männen säger: Varmed kan vi gagna vår person? Under det att överordnade och underordnade sinsemellan kämpar om profit, hamnar riket i fara … Ers majestät bör också tala om godhet och rättrådighet, och därmed nog. Varför nödvändigtvis tala om profit?”

Ett stycke tidig kinesisk humanism. Göran Malmqvists översättning är skicklig, den fångar stramheten, tonen och meningsbyggnaden. Ändå är originalet ännu mer ordknappt. Ett exempel: ”De lägre frälsemännen och de många männen säger” motsvaras av originalets shi shu ren yue. Kanske är det relevant att jämföra med svenska runtexter, som ju måste vara korthuggna.” 

– – – –

Ett annat fint minne av Göran Malmqvist som jag nämner i min bok är från det ödesdigra året 1989. Min disputation för doktorsgraden i sinologi ägde rum i Stockholm samtidigt som studenternas proteströrelse och krav på demokratiska reformer kulminerade i Peking i början av juni det året. Vid disputationsmiddagen höll Göran Malmqvist ett passionerat tal till stöd för studenternas krav. Bland de närvarande fanns representanter för den kinesiska ambassaden. Malmqvist anklagade de kinesiska ledarna för att svika sin traditionella plikt att lyssna på de intellektuella när dessa uppmärksammade regimen på problem i samhället.

Några dagar senare tvekade han inte att skarpt kritisera de kinesiska ledarna för massakern på demonstranter i Peking den 4 juni 1989. Det ledde till att han blev portförbjuden i Kina under flera år, vilket naturligtvis försvårade hans arbete. Men han fortsatte livet ut att klandra den kinesiska regimen när han ansåg det befogat – samtidigt som han höll fast vid sin beundran för den kinesiska kulturen i stort. 

Kulturskymning och felgrepp på Migrationsverket

Medan sommaren blåste förbi har vi, några akademiker, författare och kulturarbetare, pressat Migrationsverket på besked om de märkliga utvisningarna av två personer som berikat svenskt kulturliv med högkvalitativa bidrag.

Li Shaoying

Li Shaoying utvisad på oklara grunder.

Det är fråga om två duktiga yrkespersoner som båda fyller var sitt tomrum inom svensk arbetsmarknad och i vår kultursfär. De har uppträtt mönstergillt och försökt att svara upp mot allt som myndigheterna har krävt av dem.

Hur det gick? Döm själv. Här följer hela skriftväxlingen. Vår skrivelse har också gått till kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Utvisningarna raserar kulturellt kapital

Li Shaoying och Sirajul Islam är två duktiga yrkespersoner som båda fyller var sitt tomrum inom svensk arbetsmarknad och i vår kultursfär.

Utvisningsbesluten av dem uppvisar en syn på mänskliga rättigheter och individens integritet som är ovärdigt en rättsstat som Sverige, skriver flera kulturpersoner.

Ska Sverige överhuvudtaget ha någon arbetskraftsinvandring?

När det gäller spetskompetens inom teknik och vetenskap verkar svaret vara givet, men när det gäller andra arbetsområden som till exempel kultur tycks det inte vara lika självklart.

Och kan vi lita på Migrationsverkets bedömningar, eller ska godtycke och inkompetens bli vad som förknippas med myndigheten?

Vi är många som är oroliga efter flera ärenden där Migrationsverkets myndighetsutövning gett prov på sällsynt dåligt omdöme och Kafka-liknande agerande.

Här vill vi ta upp två flagranta fall. Den kinesiske medborgaren Li Shaoying invandrade till Sverige 2011 för att här börja utge kinesisk kvalitetslitteratur på svenska – en kulturgärning som sinologer och litteraturälskare varmt välkomnade.

Under sin tid i Sverige har Li Shaoying hunnit låta översätta och ge ut tre romaner och ytterligare två är under översättning.

Han har även hjälpt till att etablera ett unikt elevutbyte mellan Stockholms internationella Montessoriskola och skolor i Kina.

Trots att han skapat arbetstillfällen i Sverige, bidragit till svenska skatteintäkter och dessutom var i full färd med att skapa starkare kulturella band mellan Kina och Sverige, så nekades han den 4 juli 2014 förlängt arbetstillstånd.

Det finns många underliga vändningar i ärendet. Här tar vi bara upp ett par av dem. Migrationsverket påstår att man meddelat Li Shaoying sitt utvisningsbeslut från 4 juli 2014. Något sådant beslut har dock aldrig nått Li Shaoying och märkligt nog finns det inget dokument hos Migrationsverket som styrker att beslutet sänts till Li.

Beslutet hade ännu inte vunnit laga kraft när hans minderåriga son den 16 augusti 2014 felaktigt utvisades vid Arlanda på väg hem från ett sommarläger i England.

Utan närvaro av vare sig målsman eller advokat skickades Lis son till Kina och överlämnades till kinesisk gränspolis.

Migrationsverkets motivering till utvisningen var att Li Shaoying inte hade alla nödvändiga försäkringar i Sverige från första dagen som han fick arbetstillstånd här. Det här är dock ett krav som dels inte finns i lag eller praxis, och dels är omöjligt att uppfylla med tanke på den tid det tar att få svenskt personnummer samt att införskaffa svenska försäkringar.

Att bokförlagets kinesiska moderbolag under tiden hade skaffat fullgoda kinesiska försäkringar för Lis räkning beaktades inte. Mer om fallet Li Shaoying finns att läsa på professor Göran Malmqvists blogg.

Det andra exemplet handlar om den bangladeshiske medborgaren Sirajul Islam som kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare i mars 2011.

Han var anställd som säljare och importör för butiken Brokiga Bengalen i Stockholm. Butiksägare är Christina Nygren, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet.

Under långvarig forskning och Sida-finansierat arbete i Bangladesh lärde Nygren känna många kunniga kvinnor som broderade, sydde och vävde ute i byarna.

Hon startade därför butiken för att sälja hantverksprodukter från kooperativ i Bangladesh. Sirajul Islam har med sin utbildning inom handel och redovisning samt sitt omfattande lokala nätverk varit helt avgörande för att sköta den löpande verksamheten och alla butikens kontakter med Bangladesh.

Dessutom har Sirajuls erfarenheter inom teater- och dansområdet varit en tillgång för Brokiga Bengalen Butik, som fungerar som ett litet kulturcentrum med regelbundna föreläsningar, sång- och dansföreställningar.

Sirajul Islam bor alltså i Sverige sedan 2011, har fast arbete, har betalat skatt från första arbetsdagen, är utan förseelser eller andra anmärkningar och ska därför, enligt svensk lag, få permanent uppehållstillstånd. Hans arbete på 75 procent uppfyller Migrationsverkets försörjningskrav och lönen har godkänts av fackförbund och genom kollektivavtal.

Sirajul Islam har aldrig uppburit bidrag eller annan ekonomisk ersättning från svenska staten.

Han utvisas nu med motiveringen att han begärt tjänstledighet för resor till Bangladesh under totalt 3,5 månader under fyra år i samband med nära anhörigas allvarliga sjukdom, dödsfall och begravning.

Migrationsverkets egna regler accepterar arbetsavbrott på upp till sex månader under en fyraårsperiod, men varken dessa regler, svensk lag eller kollektivavtal har följts vid handläggning och beslut i Sirajuls ärende.

Migrationsverket beslöt den 21 januari 2015 att avslå Sirajuls ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd och att utvisa honom från Sverige. Dock misslyckades man även i detta fall med att nå adressaten.

Sirajul fick informationen endast efter att han själv ett flertal gånger efterfrågat och slutligen besökt Migrationsverket för att få besked om beslutet. Inte heller hans arbetsgivare fick något meddelade om avslaget, trots att beslutet tydligt angav att kopia hade skickats till arbetsgivaren.

Migrationsverkets agerande i båda dessa fall är rättsosäkert och ovärdigt en rättsstat som Sverige.

Utvisningsbesluten uppvisar en syn på mänskliga rättigheter och individens integritet som inte överensstämmer med den hållning angående demokrati och likställdhet som Sverige gör gällande både inom landet och internationellt.

Här har vi två duktiga yrkespersoner som båda fyller var sitt tomrum inom svensk arbetsmarknad och i vår kultursfär. De har uppträtt mönstergillt och försökt att svara upp mot allt som myndigheterna har krävt av dem.

Vi kan inte stillatigande åse hur Migrationsverket raserar värdefullt kulturellt kapital eller ödelägger internationellt forskningsutbyte som mödosamt byggts upp mellan Sverige och berörda länder.

Vi uppmanar Migrationsverket att göra en kritisk granskning av sina rutiner och att tillämpa praxis så som den är tänkt. Hanteringen av ovanstående båda exempel strider direkt mot lagstiftarens uppenbara mening.

Göran Malmqvist, ledamot i Svenska Akademien och professor emeritus

Ann Mari Engel, generalsekreterare, Svensk teaterunion/Svenska Internationella Teaterinstitutet (ITI) samt ordförande i ITIs Action Committee for Artists Rights

Olof Ruin, professor emeritus i statsvetenskap

Michael Schoenhals, professor i kinesiska vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Lillemor Lindh, före detta samordnare för verksamheter inom kultur och media i Asien, Sida

Lena T Hansson, skådespelare och regissör

Peter Haber, skådespelare

Göran Leijonhufvud, journalist och författare

Agneta Pleijel, författare och professor

Christer von der Burg, fristående forskare och stiftelseordförande i Muban Educational Trust.

Cecilia Lindqvist, författare och professor honoris causa

Svar från generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket:

Tack för er artikel,

Jag har inte möjlighet att närmare gå in på de bedömningar som har gjorts i de enskilda ärenden som ni tar upp. Det som kan vara värt att lyfta fram är det grundläggande rättssäkerhetsskydd som instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden erbjuder dem som söker arbetstillstånd i Sverige. När Migrationsverket avslår en ansökan om arbetstillstånd har den sökande möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten (migrationsdomstolen) som då tar ställning om det ska ändras eller inte. Förvaltningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar och processen är ungefär densamma som för andra mål som avser överprövning av myndighetsbeslut. En förutsättning om man vill få sin sak överprövad är naturligtvis att kommunikationen i fråga om det fattade beslutet fungerar. När det gäller formerna för delgivning av beslut så finns väl utvecklade rutiner hos Migrationsverket. Med anledning av det ni skriver om att besluten inte har nått adressaten vill jag därför att rättsavdelningen granskar hur rutinerna har följts i dessa fall och om det finns något övrigt i hanteringen som har brustit. Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårt arbetssätt och våra rutiner i syfte att ytterligare förbättra kvalitet och service för de sökande. Vi vill göra allt för att underlätta rörlighet och genom en snabb och korrekt handläggning se till att behov av arbetskraft inom olika områden blir tillgodosedda.

Med vänliga hälsningar                                                                                                                               Anders Danielsson

www.migrationsverket.se

– – – – –

Till Generaldirektör Anders Danielsson                                                                          Migrationsverket.

Vi har den 17 augusti 2015 mottagit ditt svar på vår skrivelse den 6 augusti 2015 och ber att få framföra nedanstående synpunkter.

  1. I ditt brev hänvisar du till

”det grundläggande rättssäkerhetsskydd som instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden erbjuder dem som söker arbetstillstånd i Sverige. När Migrationsverket avslår en ansökan om arbetstillstånd har den sökande möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten (migrationsdomstolen) som då tar ställning om det ska ändras eller inte.

Detta fungerar dock inte som tänkt. Migrationsverket gömmer sig bakom möjligheterna för personer att överklaga dess beslut till Migrationsdomstolen och hänvisar alla klagomål på beslut till domstolens ”överprövning”. Det finns tyvärr flera fall där domstolen inte tagit ställning till de dokument som de överklagande sänt till domstolen.  I andra fall går det inte att utläsa domstolens bedömning av de omständigheter som åberopas i överklagandet. Domstolen har inte heller kommenterat flera av de omständigheter varpå överklagandet vilar.

  1. ”När det gäller formerna för delgivning av beslut så finns väl utvecklade rutiner hos Migrationsverket.”

Tyvärr tycks de rutinerna mycket bristfälliga. Förutom de fall vi refererar till i vår skrivelse har efter publiceringen av skrivelsen i Expressen flera andra fall kommit till vår kännedom om personer som inte fått meddelande om avslag från Migrationsverket, förrän de själva åkt till verket och bett att få veta beslutet.

  1. Du skriver:

Jag har inte möjlighet att närmare gå in på de bedömningar som har gjorts i de enskilda ärenden som ni tar upp.

Detta är beklagligt. För om verket inte känner till omfattningen av och de bedömningar som gjorts av olika – ibland felaktiga – hanteringar av ärendena, så finns ingen möjlighet att rätta till rutinerna och uppnå en mer rättssäker hantering.

För undertecknarna av skrivelsen till Migrationsverket den 6 augusti 2015

Cecilia Lindqvist – – – – –

Om du vill fortsätta att följa min blogg, bläddra ner till ”Meta” i högra spalten och gå till ”Prenumerera” så får du mina inlägg i din mejlkorg.

Sverige utvisar kinesisk förläggare

Allas vår hackkyckling migrationsverket stoppar ett mycket värdefullt och ovanligt kulturutbyte på oklara grunder.

Jag vet att det varit ett par fall där kinesiska entreprenörer försökt skaffa svenska medborgarskap på tvivelaktiga grunder. Men nu stryper verket en viktig kulturgärning och stänger några fönster mot den nya stormakten, som vi bara behöver lära oss mer om.

Den kinesiske reklammannen Li Shaoying har sedan 2011 drivit ett förlag i Sverige som givit ut en av dagens stora kinesiska författare på svenska. Han har dessutom utvecklat ett unikt elevutbyte mellan skolor i Sverige och Kina.

Hans svenska förlag Jinring har koncentrerat sig på att ge ut Zhang Wei, en författare sprungen ur provinsen Shandongs rika berättartradition, precis som Nobelpristagaren Mo Yan. Flera kritiker anser att Zhang Wei faktiskt överskuggar Mo Yan.

Zhang Weis moderna klassiker Det gamla fartyget är en jordnära skildring av grymheterna under maoismen i en landsortsstad. Den ger klara insikter även om dagens samhälle.

Det gamla fartyget kunde komma ut 1987 då den kinesiska politiken var ovanligt öppen – elva år efter diktatorn Mao Zedongs död. Boken översattes till flera världsspråk, men saknades på svenska tills Zhang Wei gjorde något åt saken. Den svenska utgåvan kom 2013.

Den ambitiöse Li Shaoying har sedan givit ut ytterligare en roman av Zhang Wei på svenska, en färgstark och kritisk skildring av den kinesiska revolutionen. Och ännu en ska komma nu i juli.

Men immigrationsverkets beslut att utvisa Li Shaoying kan betyda slutet för förlaget. Det snåla svenska klimatet för översättningar av kinesisk och annan utomeuropeisk skönlitteratur blir då ännu bistrare.

Det var 2011 som Li Shaoying fick arbets- och uppehållstillstånd i Sverige för två år. Han sökte förlängning men fick avslag 2014. Motiveringen var framför allt att han inte hade svensk sjukförsäkring, trygghetsförsäkring, pensionsförsäkring och livförsäkring under hela tvåårsperioden.

Hans advokat förklarar att detta delvis berodde på att det tar lång tid för utländska medborgare att få svenskt personnummer, ett måste för sådana försäkringar. Advokaten säger att myndighetens krav i efterhand på vissa försäkringar “var oförutsägbart, saknar stöd i lagen och i Li Shaoyings fall omöjligt att uppfylla i praktiken.”

Li Shaoying överklagade men fick nyligen avslag i migrationsdomstolen. Nu har han knappt tre veckor på sig att lämna landet. Advokaten överväger att gå till Europadomstolen.

Jag kan bara hålla med Göran Malmqvist, sinolog och ledamot av Svenska Akademien när han säger att det är orimligt. “Här har vi någon som arbetar och betalar sin skatt.”

Jag fattar att migrationsverket dignar under bördan av flyktingvågen och drunknar bakom de snabbväxande högarna av asylansökningar. Men samtidigt ägnar sig verket åt dunkelt paragrafrytteri – till och med uppfinner paragrafer i ett enskilt ärende som detta. Jag tänker också på fallet med den koreanske pojken som skulle utvisas på helt felaktiga grunder i fjol.

Misstanken växer att myndigheten befarar en anstormning av kinesiska företagare som med hjälp av nyvunnet kapital vill etablera sig i Sverige. Ett tänkande som kan påminna om den gamla “gula faran”.

För och emot nakenprotesten

Image

Liu Xia i svår kris

Fyra kinesiska kulturpersonligheter sprang igår nakna framför Konserthuset i Stockholm medan gästerna anlände till Nobelceremonin. De ville väcka uppmärksamhet för 2011 års fredspristagare Liu Xiaobo som fortfarande sitter i kinesiskt fängelse.

”De framstår som fullständiga idioter”, tycker Göran Malmqvist, ledamot av Svenska akademin. En annan ledamot, Per Wästberg, säger: ”De gör sig en aning löjliga, de springer nakna i stället för att demonstrera verbalt och med öppna brev eller polemik.”

Det var väl ungefär min egen reaktion när jag först hörde om deras aktion på radion igår. Men jag förstår dem mer och mer efter att ha lyssnat på deras presskonferens i dag.

De fyra har förstått den internationella medielogiken. De har ju nämligen länge skrivit öppna brev och appeller som de distribuerat till stora internationella tidningar och olika regeringar ibland annat Kina, USA, Norge och Sverige. De har alltså gjort just det som Per Wästberg ville att de skulle hålla sig till.

Men ingen tar upp saken, det är ganska tyst om Liu Xiaobo, den ende mottagaren av Nobels fredspris som sitter i fängelse. Han dömdes 2009 till elva år efter att ha skrivit manifestet ”Charta 08” som krävde respekt för medborgarnas rättigheter.

En nakenchock under ett globalt uppmärksammat evenemang som Nobelfesten ger på en gång åtminstone en viss uppmärksamhet och inte enbart i Sverige – det visar min sökning på nätet.

Förutom fokus på Liu Xiaobo ville de särskilt slå larm om det mycket allvarliga läget för hans hustru Liu Xia. Hon befinner sig sedan tre år i en allt striktare husarrest. Hon har ingen tillgång till internet och hon får inte ta emot besök.

Sedan tre månader får hon inte heller besöka sin man i fängelset. Hon har berövats sin frihet bara därför att hon är gift med Liu Xiaobo.

Enligt Bei Ling, en av deltagarna i protesten igår, har hon haft flera mentala sammanbrott förutom att hon har dåligt hjärta.

Bei Ling är ordförande i Chinese Independent Pen Centre, som från exilen bevakar författarnas rättigheter. Han säger så här om nakenheten:

”Den är inget jippo, den är en mycket allvarsam, fredlig och mjuk form av protest, att visa sig öppen som vi blivit skapta.”