I år satsar Kina på miljön, skattelättnader och kamp mot fattigdom

Li Keqiang  En försiktig budget för ett år när tillväxten väntas minska en aning. Det är vad Kinas premiärminister Li Keqiang presenterade i sin årliga rapport till nationella folkkongress på måndagen. De satsningar som ändå planeras går till ingrepp mot föroreningar, till stora skattelättnader för företag och privatpersoner, och till bekämpning av fattigdom. Samtidigt ökar försvarsanslaget med 8.1 procent.

Målet för tillväxten i år blir ”ungefär 6.5 procent”, vilket är helt i linje med vad  utländska prognosmakare ser för Kinas ekonomi 2018. Li Keqiangs målsättning är samma som i fjol, men då rapporterade regeringen ändå till slut en tillväxt på 6.9 procent.

Nationella folkkongressen är Kinas lagstiftande organ och dess årliga möten inleds alltid med att premiärministern avlägger sin rapport om regeringens arbete och presenterar riktlinjerna för budgeten.

En huvudfråga vid årets möte blir den ändring i konstitutionen som blev känd för en vecka sedan. Den går ut på att slopa begränsningen för presidentens mandat på högst två femårsperioder. Det innebär att den sittande presidenten Xi Jinping kan bli kvar då länge som han vill. I sitt tal på måndagen nämnde inte Li Keqiang detta förslag, men han betonade flera gånger hur viktigt det är att följa kommunistpartiets och Xi Jimpings ”starka ledarskap”.

Samtidigt sade han att ”makten kan inte användas som man behagar, hur den tillämpas måste övervakas… Beslut måste fattas i en sund och demokratisk ordning på grundval av lagen, och innan vi fattar beslut i någon större allmän fråga, kommer vi att be om synpunkter, inklusive kritik, från alla håll”.

Li Keqiang lovar att Kina ska öppna för utländska investeringar inom telekom, hälsovård, utbildning och tillverkning av motorfordon som använder ny energi. Han aviserade också öppningar för utländsk konkurrens inom finanssektorn, till exempel vad gäller bankkort. Begränsningarna för utländskt ägande av banker, börsmäklarfirmor och fondmäklare ska avvecklas ”på ett ordnat sätt”.

Budgetunderskottet ska minska från 3.0 procent av BNP i fjol till 2.6 procent i år. Det ger svängrum för makroekonomisk kontroll, kommenterade premiärministern. Han fick applåder från de 2 970 delegaterna när han meddelade att Kina under året ska minska skatterna för företag och privatpersoner med 800 miljarder yuan (1 040 miljarder kronor).

Premiärministern anser att de finansiella risker som har stört både Kinas regering och utländska analytiker nu är under kontroll, men han lovar att regeringen ska fortsätta att slå ner på illegal bankverksamhet.

Tröskeln för den beskattningsbara inkomsten ska höjas. Medborgarna får också mer pengar i fickorna när mobilavgifterna för datatrafik sänks med minst 30 procent.

Li Keqiang sade att regeringen ska fortsätta att minska användningen av smutsigt kol. Han uppgav att luftföroreningarna i de mest drabbade områdena, inklusive Peking, gick ner med 30 procent i fjol. Konsumtionen av kol minskade med 8.1 procent medan användningen av rena alternativa energikällor ökade med 6.3 procent, sade premiärministern. Regeringen ska också se till att fortsätta banta kapaciteten för stålproduktion.

 

 

 

 

Kina utmanar Trump och försöker dämpa ekonomiska farhågor

Folkkongressen avslutad

Kina utmanar kraftfullt Donald Trumps uppfattning i handelsfrågorna. Samtidigt bekräftade den kinesiske premiärministern Li Keqiang på onsdagen att det ska bli ett toppmöte mellan Kinas och USA:s presidenter.

Av GÖRAN LEIJONHUFVUD för KinaNytt, Sweden-China Trade Council

Li Keqiangs kommentarer kom på en presskonferens som avslutade nationella folkkongressens årliga möte i Peking. Kongressen är landets motsvarighet till ett parlament, fast de 3 000 handplockade delegaterna är mycket fogliga.

Det var ett möte som annars präglades av att presidenten Xi Jinpings allt starkare ställning underströks ytterligare. Det är han som nu hela tiden framhålls som ”kärnan” i högsta ledningen, en beteckning som går tillbaka till Mao Zedong när denne var som mäktigast för 50 år sedan.

När Li Keqing fick frågan vad som varit hans största framgång under fyra år som premiärminister använde han den nya formeln om den högste ledaren. Han svarade:

”Den största framgången är den rimliga ekonomiska tillväxten under kommunistpartiets ledarskap med Xi Jinping som kärnan”.

I sin rapport vid folkkongressens inledning nämnde han kommunistpartiet och Xi Jinping många fler gånger än vad han gjort tidigare. Det har också att göra med att partiet förbereder sin stora kongress i höst, en händelse som inträffar vart femte år. Inför den präglades den nu avslutade folkkongressen av försiktighet, inga stora initiativ presenterades.

Handelsfrågorna

På en fråga från amerikanske tevebolaget CNN svarade Li Keqiang att det är USA som skulle förlora mest på ett handelskrig med Kina som Donald Trump har hotat med:

”Även om Kina har ett överskott i den bilaterala handeln med USA så går 90 procent av vinsterna där till amerikanska företag.”

Han tillbakavisade Trumps anklagelser om att Kina stjäl de amerikanska industrijobben och hävdade i stället att Kina skapat en miljon jobb i USA bara under fjolåret.

”Kina tjänar på globaliseringen och Kinas dörrar kommer bara att öppnas ännu mera”, försäkrade premiärministern.

I handeln med EU eftersträvar Kina balans. ”Vi söker inte avsiktligt ett överskott”. Li Keqing vill se ett starkt Europa efter Brexit.

Li Keqiang

Li Keqiang är hjärtligt trött på talet om en hård landning för Kinas ekonomi.

Ekonomin

Han sade att målsättningen på ungefär 6,5 procents tillväxt för i år ”inte är låg och inte heller lätt att uppfylla”. Han sade sig vara hjärtligt trött på talet om risken för en hårdlandning av ekonomin. Han tillade att Peking har flera alternativ för att hantera ekonomiska risker, eftersom statsskulden exempelvis är låg, under 3 procent.

När det gäller landets svåra luftföroreningar sade premiärministern för första gången att regeringen inte är klar över alla orsakerna till att smogen blivit så allvarlig. Han berättade att regeringen nu bildar en särskild forskningsfond för att ta reda på orsakerna i grunden. Han sade sig verkligen förstå folks oro.

 

Kamp mot smogen högsta prio

Bild

Li Keqiang vill ta sig an smogen.
.

 

 

Våra reformer innebär ett krig mot miljöföroreningarna och en skoningslös kamp mot korruptionen, sade Kinas premiärminister Li Keqiang i öppningstal till nationella folkkongressen på onsdagen.

 

Enligt Li ska regeringen nu prioritera insatser mot luftföroreningarna, ett område där det folkliga missnöjet växer snabbt. Särskilt de senaste två åren har många kinesiska städer drabbat av en giftig smog som kraftigt överskrider Världshälsoorganisationen WHOs gränsvärden.

 

Li Keqiang medgav att smogen är naturens sätt att signalera rött ljus som en varning för en ineffektiv och blind utvecklingsmodell. Det är inte första en gång kinesisk ledare lovar kamp mot luftföroreningarna. Hittills har det ändå gått åt fel håll – i allt snabbare takt.

 

Tillväxtmålet i ekonomin ligger samtidigt fast vid 7,5 procent. Däremot är det meningen att investeringarna ska minska till sin lägsta nivå på tio år. De styrande vill hellre få igång den inhemska konsumtionen som motor i utvecklingen.

 

De kinesiska försvarsutgifterna ökar med drygt tolv procent – väntat efter årliga försvarsökningar på omkring tio procent under de senaste 20 åren. Många tror att de faktiska försvarsutgifterna är betydligt större än vad regeringen vill publicera.

 

Som ett led i kampen mot korruptionen har delegaterna vid folkkongressen i år förbjudits att hålla officiella festmåltider. Kampen är helt i linje med tidigare löften av president Xi Jinping.

Mest spännande från partimötet: bönderna får sälja marken

Bild

Stora förändringar väntar Kinas bönder. Foto: Göran Leijonhufvud.

Dimmorna börjar lätta. Allra först var de officiella nyheterna från det kinesiska kommunistpartiets stora linjemöte svävande och allmänt hållna. Nu får vi lite mera konkreta besked. Först som sist: Deng Xiaopings ekonomiska reformlinje ligger fast.

Men de verkligt spännande och epokgörande förändringar som mötet fattade principbeslut om gäller förhållandet mellan stad och land, mellan stadsbor och bönder.

         I dag skiljer sig villkoren mycket mellan stadsbor och bönder. De senare är ännu en majoritet av befolkningen. Sociala förmåner som sjukförsäkring och pensioner är knutna till var du är mantalsskriven och de förmånerna är mycket bättre i städerna än på landsbygden. Om en bonde lämnar sin by och blir migrantarbetare i en stad, får han eller hon ändå inte ta del av stadsbornas villkor utan lever där som en andra klassens medborgare.

Nu vill ledarna ändra på detta system, dels genom att göra det lättare för människor från landet att skriva sig i städerna och få samma villkor som de andra där, dels genom att förbättra förmånerna på landsbygden.

Det strikta systemet för mantalsskrivning infördes i mitten av 1950-talet för att förhindra en okontrollerad tillväxt av städerna och sedan dess har ingen vågat peta på det. Inte förrän nu alltså, eller relativt snart.

Den reformen hänger ihop med ambitionen att driva på en urbanisering som särskilt Li Keqiang blivit en envis talesman för. Kinas jordar räcker inte till för att försörja den stora befolkningen på landsbygden och omkring 200 miljoner människor är i dag migrantarbetare i städerna.

Men Li Keqiang ser framför sig hur små och medelstora städer med tillverkning och servicesektor kan ta hand om miljoner och åter miljoner bönder. Samtidigt är tanken att den rörelsen triggar byggenskap och ny konsumtion. Både Kinas ledare och utomstående bedömare är ju inne på att Kina måste öka den inhemska konsumtionen och bli mindre beroende av investeringar, krispaket och export för att hålla hjulen rullande.

Oerhört centralt för att få till detta skifte är att ge bönderna större makt över den jord de brukar. I dag är all mark på landsbygden i allmän ägo. Bönderna får arrendera jorden, det vanligaste är att kontrakten löper på 30 eller 35 år. De kan arrendera ut den i andra hand, men de kan inte sälja den.

Den mest genomgripande reformen som resolutionen aviserar är att brukarna får rätt att sälja marken, att marken kapitaliseras. Den som vill kan sälja sin jordlott och flytta. Det är ännu inte klart om detta blir en privatisering av marken i full skala eller om samhället ytterst behåller äganderätten. Men i praktiken blir det en privatisering av den mark som socialiserades på 1950-talet.

Denna fråga har stötts och blötts i ett par årtionden och ledarna har tvekat. En viktig invändning har varit att om bönderna brutit sin koppling till jorden har de ingenting att återvända till om de skulle misslyckas i städerna. En annan varning går ut på att skamlösa byledare kan lura eller tvinga bönderna att sälja till underpris och sedan göra egna vinster på att sälja marken vidare.

Något liknande sker redan i dag när vissa byledare tar över mark och ger arrendatorerna minimal kompensation. Det är det vanligaste anledningen till incidenter på landsbygden.

Men dagens nya ledarduo är alltså beredd att utmana den dogmatiska flygeln i partiet och inleda en jordreform, en privatisering, som blir lika omvälvande åt andra hållet som jordreformen på 1950-talet. De hoppas att de bönder som är mest motiverade och har de bästa förutsättningarna ska köpa jordlotter av sina grannar och skapa mer effektiva brukningsenheter.

         Det är inte riskfritt för partiet att avskaffa systemet för mantalsskrivning och samtidigt ge bönderna rätt att sälja sina jordlotter. Det betyder att partiet ger upp en del av sin kontroll. Befolkningen blir ännu mera rörlig än vad den redan hunnit bli sedan Deng Xiaopings reformperiod började 1978.

Bo Xilais sista framträdande?

Bild

Bilden visar Bo Xilai under fredagens förhandling i domstolen i Shandong. ”Jag är oskyldig, domen är orättfärdig” ropade Bo Xilai, när domstolen upprätthöll livstidsstraffet för den forne toppolitikern. Han hade överklagat domen för korruption, förskingring och maktmissbruk. Det lär dröja innan vi ser några fler bilder på Bo Xilai.

De högsta ledarna vill överhuvudtaget gärna att hela saken sjunker mer och mer i bakgrunden. Nu är det mötet med kommunistpartiets centralkommitté i november som ska komma i fokus.  Där hoppas president Xi Jinping och premiärminister Li Keqiang komma med nya ekonomiska reformer som kan avleda uppmärksamheten från det senaste årets politiska turbulens. 

Allt tyder på att Bo Xilai ska förvaras på fängelset i Qincheng utanför Peking under förhållandevis förmånliga former. En gång hög ledare = alltid privilegier.

 

 

Kinas bloggare till ledarna: ”Sluta prata, gör något”

HONGKONG. I dag tisdag samlades Kinas ”riksdag”, den nationella folkkongressen. Tretusen nickedockor sammanträder knappt två veckor varje år för att säga ja och amen till den politik som kommunistpartiet lägger fram. Men helt ointressant är det inte, särskilt i år när en ny ledning presenterar sig. Dessa ledarbyten äger numera rum vart tionde år, snyggt och städat, inte fullt så kuppartat som tidigare, inte heller så slumpmässigt vad gäller tidpunkten som tidigare.

Xi Jinping utsågs i höstas till ny partichef. Nu ska han bli vald till landets president av folkkongressen också. Och ny premiärminister blir Li Keqiang. Tänker återkomma till dem, men för dagen bara kommentera den avgående premiärministern Wen Jiaobaos sista årliga rapport. Han talade i två timmar, men fick inte ändå så mycket sagt.

Klart att han måste vara försiktig när det ändå blir nya kvastar som ska sopa. Rapporten blev därför någon sorts kompromiss där den gamla och nya ledningen pratar sig samman.

”Sluta prata, gör någonting i stället!” Den uppmaningen kom från flera kinesiska mikrobloggare i inlägg på Weibo, den kinesiska motsvarigheten till Twitter. Många siktade in sig på bristen på konkreta förslag när Wen Jiabao återigen talade om att stärka välfärden, förbättra miljön och bekämpa korruptionen. Ändå markerade den långa rapporten faktiskt ett starkare engagemang än tidigare för människors svårigheter i vardagen, och mot de kraftiga föroreningarna.

Två brännande frågor är just den fruktansvärt dåliga luften i storstäderna och de osäkra villkoren för bönderna som blir av med sin mark. Jag råkar befinna mig i Hongkong och här har vi hela dagen sett dramatiska tevebilder från byn Shangpu i provinsen Guangdong som gränsar till Hongkong. Byborna rasar mot korrupta lokala ledare som praktiskt taget rånat dem på deras mark för ett fabriksprojekt. Demonstranterna har förstört bilar och byggnader och jagat utsända poliser ifrån byn. Den typen av konflikt har vi sett många gånger de senaste åren.

Vi vet att nya ledarparet vill ge bönderna en chans till bättre liv genom att de ska kunna flytta permanent till städerna och bli officiellt registrerade som stadsbor. En sådan process skulle också kunna stödja tillväxten. Men samtidigt tvekar ledarna inför att upplösa den strikta bostadsregistreringen som gör byborna mantalsskrivna på landsbygden, även om de som migrantarbetare kan ha jobbat i många år i städerna. Välfärden är mycket sämre på hemorterna, men de är hänvisade till detta om de blir sjuka eller ska ha ut pension. Ledarna är rädda att en alltför snabb urbanisering kan bli kaotisk och att det kan bildas slumområden i städerna.

Xi Jinping och Li Keqing saknar inte utmaningar.